ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය - අම්පාර

දුරකථන අංකය  : +94 63 2222250

තැපැල් කේත අංකය  : 32000