නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
ඩී.එම්.එල්.බණ්ඩාරනායක මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 63-2222206 +94 63-2222130
කේ.විමලනාදන් මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 63-2223553 +94 63-2223553
චින්තන උදාර නානායක්කාර මහතා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 63-2224982 +94 63-2224982
එම්.අයි.එම්.මුස්තාපා මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 63-2222131 +94 63-2224442
කේ.පාක්‍යරාජා මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 63-2222534 +94 63-2223904
එම්.එස්.අබූල් කලීස් මහතා අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) +94 63-2224269 +94 63-2224269
ඒ.ජී.ශ්‍රියානී පද්මලතා මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 63-2222193 +94 63-2222193
චන්දන කුමාර වනසිංහ මහතා ගණකාධිකාරී +94 63-2222037 +94 63-2224442 
එම්.අයි.එම්.රාසික් මහතා දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු +94 63-2222608 +94 63-2222236
යූ.පී.සඳරුවන් අනුරුද්ධ මහතා සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94 63-2223638 +94 63-2222396
එස්.එම්.එස්.කලීස් මහතා දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94 63-2222320 +94 63-2222320 
ඒ.එස්.එම්.සියාත් මහතා සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය) +94 63-2222218 +94 63-2222218
යූ.පී.ටී.පී.එස්.විජයසිංහ මහතා සහකාර පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක +94 63-2222233 +94 63-2222236 
තිළිණ වික්‍රමරත්න මහතා  සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් +94 63-2224342 +94 63-2224077 
ඩී.ඩී.එස්.තක්‍ෂිලා ගුණරත්න මහත්මිය  සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් +94 63-2224523 +94 63-2224523 
එල්.ඩී.පී.කුමාර මහතා  අතිරේක ඉඩම් හා දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 63-2222141 +94 63-2222141