අනු
අංකය
නම

ග්‍රාම නිලධාරී
වසම් සංඛ්‍යාව

1 අම්පාර 22
2 උහන 55
3 මහඔය 17
4 පදියතලාව 20
5 දෙහිඅත්තකණ්ඩිය 13
6 දමන 33
7 ලාහුගල 12
8 අඩ්ඩලාච්චේන 32
9 අක්කරපත්තුව 28
10 කාර්තිව් 17
11 කල්මුණේ (මුස්ලිම්) 29
12 කල්මුණේ (දෙමළ) 29
13 නාවිදන්වේලි 20
14 ආලයඩිවෙම්බු 22
15 සයින්දමරුදු 17
16 තිරුක්කෝවිල් 22
17 සම්මන්තුරේ 51
18 ඉරක්කාමම් 17
19 පොතුවිල් 27
20 නින්දවූර් 25

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් විස්තර සහිතව