No. Name No. of G.N. Divisions
1 Ampara 22
2 Uhana 55
3 Mahaoya 17
4 Padiyathalawa 20
5 Dehiaththakandiya 13
6 Damana 33
7 Lahugala  12
8 Addalachchena 32
9 Akkarapatthu 28
10 Karathiv 17
11 Kalmunai (Muslim) 29
12 Kalmunai (Tamil) 29
13 Navithanveli 20
14 Alayadivembu 22
15 Sainthamaruthu 17
16 Thirukkovil 22
17 Sammanthurai 51
18 Irakkamam 17
19 Potthuvil 27
20 Ninthavur 25

 Grama Niladhari Division Further Details