செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

 

Main Post office - Ampara

Telephone No : +94 63 2222250

Postal Code : 32000