කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය තුළ සංචරණය සීමා පවතින අවස්ථාවන්හි දී අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට සහා විශේෂ අවස්ථාව සදහා ගමන් කිරිමට බලපත්‍ර ලබාදීම  අම්පාර  දිසාපති කාර්යාලය මගින් මේ වන විට සිදුකරමින් පවතින අතර එය තවත් කාර්යක්‍ෂම කර ගැනීම උදෙසා එය ඔන්ලයින් ක්‍රමය ඔස්සේ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දී තිබේ.

 
ඒ අනුව නිවැරදි තොරතුරු ඇතුළත් අයදුම්පත අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට බාරදීම තුළින් විනාඩි කිහිපයක් තුළ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ අනුමැතියෙන් යුත් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට අම්පාර දිස්ත්‍රික් මහජනතාවට  හැකියාව ඇත.
 
  
 
(අම්පාර දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය  - 2021.06.04)