රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියකට අනුව අම්පාර දිස්ත්‍රික් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සහා සිවිල් ජනතාවට covid 19 එන්නත්කරණ සදහා අවශ්‍ය එන්නත් මාත්‍රා ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ලැබිමට නියමිතය.

ඒම නිසා අප දිස්ත්‍රික්කයේ එන්නත්කරණයේදී ඇතිවන ගැටලු අවම කරමින් එම වැඩසටහන කාර්‍යක්ෂම කිරිම උදෙසා සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීගේ තොරතුරු ඇතුළත් MS Excel පෝරමයක ටයිම්ස් නිව් රෝමන් අකුරු භාවිතා කරමින් සකස් කර මේ සමග ඇති ආකෘතියට අනුව ඔබ ආයතනය පිහිටි ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්‍යාලයට භාර දිය යුතුය. එහි මෘදු පිටපතක් (soft copy ) මේ මස 8දාට ප්‍රථම This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. යන විද්‍යුත් තැපෑලට යොමු කළ යුතුය.

ප්‍රමාද වු තොරතුරු එන්නත්කරණ වැඩසටහනට ඇතුළත් කිරිමට නොහැකි වන අතර, යම් ආයතනක් තොරතුරු ලබා නොදීම තුළ එම ආයතන නිලධාරීන්ට එන්නත්කරණ සිදු කිරිමට නොහැකි වුවහොත් එහි සම්පුර්ණ වගකීම අදාළ ආයතන ප්‍රධානියා විසින් ගත යුතු වේ.

Annexture 4 DOWNLOAD

(අම්පාර දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය - 2021.06.06 )